TR /EN

Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği

Anasayfa / Yazılar / Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği

2020 yılına ait Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği mevzuatında yer alan ve Resmi Gazete'de yayınlanan resmi mevzuatın detaylarını sizlere paylaşıp bilgilendirmek istedik.
Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kişilerin, insan ve yüklerin yahut yalnızca yüklerin taşınmasında tercih edilen asansörlerin, insan can ve mal güvenliğini tehdit etmeyecek biçimde kullanımlarını sağlamak ve çevreyi korumak üzere tescili, işletilmesi, bakımı, garanti ve satış sonrası hizmetleri ile hizmet denetimi ve mevcut asansörlerin iyileştirilmesiyle alakalı uyulması gereken kaideleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 29/6/2016 tarihli ve 29757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) içerisinde piyasaya arz edilen asansörleri ve Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB)’nin yürürlüğe girmesinden evvel monte edilmiş olan asansörleri kapsar.


Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 388 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Yasaya ve 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Muhafaza edilmesi Hakkında Yasaya dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AB uygunluk beyanı: Asansör monte edenin piyasaya arz ettiği asansörün Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB)’nin temel gereklerine uygunluğunu beyan ettiği belgeyi,
b) Asansör: Belirli seviyelere hizmet veren, esnek olmayan ve yatayla 15 dereceden çok açı yapan kılavuzlar süresince hareket eden bir taşıyıcısı olan kaldırma tertibatını yahut sabit bir seyir yolu üstünde esnek olmayan kılavuzlar üstünde olmasa da hareket eden kaldırma tertibatını,
c) Asansör monte eden: Asansörün tasarımından, imalatından, montajından ve piyasaya arzından sorumlu olan gerçek yahut tüzel kişiyi,
ç) Asansör yaptırıcısı: Asansörün monte edileceği binada/yapıda inşaat işini kendi adına yapan yahut sözleşme ile devreden yapı sahibini yahut asansörün monte edileceği mevcut binada bina sorumlusunu,

d) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
e) Bakım: Asansörün hizmete alınmasından sonra kullanım ömrü süresince, kendisinin ve bileşenlerinin, fonksiyonlarının ve güvenlik gereklerinin, tasarlandığı yahut alakalı mevzuata uygun olarak yenilendiği biçimde devamlılığını sağlamaya yönelik, asansör monte eden yahut onun yetkili servisi tarafından periyodik olarak ayda en az bir defa yürütülen işlemleri,
f) Bina sorumlusu: Asansörün güvenli bir biçimde kullanımını sağlamak maksadıyla düzenli olarak bakımını, periyodik kontrolünü ve onarımını yaptırmaktan sorumlu olan, binada/yapıda kat maliklerinin kendi aralarında seçeceği yahut dışarıdan yetki vereceği kişiyi yahut kat malikini yahut maliklerini yahut kamu binalarında/yapılarında sorumlu yetkiliyi yahut ticari/hizmet amaçlı yapılarda sorumlu yetkiliyi,
g) Coğrafi bölge: Akdeniz, Doğu Anadolu, Ege, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu, Karadeniz ve Marmara bölgelerini,
ğ) Ulaşabilirlik: Yapıların, binaların ve bilgilendirme hizmetlerinin engelliler tarafından güvenli ve bağımsız olarak ulaşılabilir ve kullanılabilir olmasını,

h) Hizmet denetimi: Asansör monte edene yahut onun yetkili servisine yahut bina sorumlusuna yönelik Bakanlık tarafından yapılan denetimi,
ı) Alakalı idare: Belediyeleri yahut belediye sınırları haricinde kalan alanlardaki yapılar için il özel idarelerini,

i) İktisadi işletmeci: Asansör monte edeni, asansör güvenlik aksamı imalatçısını, yetkili temsilciyi, ithalatçıyı yahut dağıtıcıyı,
j) Kurtarma çalışması: Asansör içerisinde insanın yahut kişilerın mahsur kaldığına dair balakanın alınmasıyla beraber kurtarma talimatına uygun olarak yapılan ve insanın yahut kişilerın serbest kalmasıyla sonuçlanan çalışmayı,
k) Mevcut asansör: 15/8/2004 tarihinden evvel monte edilen ve halen kullanılmakta olan asansörü,
l) İşi yeterlilik belgesi: İşi Yeterlilik Kurumu tarafından onaylanmış olan ve kişiin bilgi, beceri ve yetkinliğini ifade eden belgeyi,
m) Muayene kuruluşu: Türkiye’de yerleşik özel yahut kamu kuruluşlarından, TS EN ISO/IEC 17020 standardına göre Türk Akreditasyon Kurumunca 4/5/2018 tarihli ve 30411 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği içerisinde A tipi muayene kuruluşu olarak akredite edilen kuruluşu,
n) Periyodik kontrol: Asansörün güvenli kullanımı ve işletme yönünden uygun çalışıp çalışmadığına dair yaptırılacak olan muayeneyi,
o) Piyasaya arz: Asansörün ticari yahut kamu faaliyetleri içerisinde ücretli yahut ücretsiz olarak kullanımının sağlanmasını,
ö) Ruhsat makamı: Belediyeleri yahut belediye sınırları haricinde kalan alanlardaki binalar/yapılar için valilikleri yahut alakalı mevzuat çerçevesinde yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi verme ytesirine sahip kurum ve kuruluşları,

p) Servis teknik sorumlusu: Yetkili servis faaliyetlerini idari ve teknik olarak yöneten, gerekli dokümanları hazırlayan/hazırlatan ve yetkili servis adına yasal olarak temsil ve ilzama yetkisini gösteren kişiyi,
r) Teknik bakım personeli: Yetkili servis bünyesinde asansörlerde bakım, onarım ve servis işini yürütmek üzere görevlendirilen ve alakalı mevzuat içerisinde belgeli olan asansör bakım ve onarımcısını,
s) Tescil: Asansörün resmî olarak alakalı idare tarafından kayıt altına alınmasını,
ş) TSE: Türk Standardları Enstitüsünü,

t) TS EN 81-80 standardı: Asansörler – Yapım ve Montaj için Güvenlik Kaideleri: Yolcu ve Yük Asansörleri için Özel Uygulamalar – Bölüm 80: Mevcut Yolcu ve Yük Asansörlerinin Güvenliğini Geliştirme Kaidelerinı,
u) Yetkili servis: Asansörlerde bakım, onarım ve servis hizmetinin yürütülebilmesi için asansör monte edenin kendi adına kurduğu servis istasyonu yahut gerekli olduğu durumlarda sorumluluğu kendinde olmak üzere sözleşme ile yetki verdiği gerçek yahut tüzel kişiyi,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Asansör Kimlik Numarası, Asansörün Binaya/Yapıya Fenni

Uygunluğunun Kontrolü ve Asansörün Tescili

Asansör kimlik numarası

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik içerisinde yer alan her asansör, bir asansör kimlik numarası ile tanımlanır.

(2) Asansör kimlik numarası Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak muayene kuruluşu tarafından periyodik kontrol aşamasından evvel oluşturulur. Asansör kimlik numarası Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğinin 21 inci maddesinde tanımlanan formata uygun bir etiket üstünde belirtilir. Bu etiket, periyodik kontrol aşamasında muayene kuruluşu tarafından asansör kabinine iliştirilir.

(3) Asansör kabinine iliştirilen ve asansör kimlik numarasını içeren etiketin, asansörün kullanım ömrü süresince muhafaza edilmesine ve gerektiğinde yenilenmesine dair sorumluluk, bina sorumlusundadır.

Asansörün binaya/yapıya fenni uygunluğunun kontrolü

MADDE 6 – (1) Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) içerisinde monte edilen asansörün monte edildiği binaya/yapıya fenni uygunluğuna ilişkin kontroller 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Yasasına, alakalı mevzuata ve ulaşabilirlik mevzuatına uygun olacak biçimde alakalı ruhsat makamı tarafından yürütülür.

(2) Birinci fıkrada belirtilen kontrollerin alakalı mevzuatına uygun bir biçimde yürütülmesine dair sorumluluk alakalı ruhsat makamındadır.

Asansörün tescili

MADDE 7 – (1) Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) içerisinde piyasaya arz edilen her asansör alakalı idareye tescil ettirilir. Tescil başvurusu, asansörün piyasaya arz edildiği tarih saygınlığıyla altmış gün içerisinde söz konusu asansörü piyasaya arz eden asansör monte eden tarafından yapılır.

(2) Asansör monte eden, tescil işlemi için aşağıda belirtilen belgelerin bir sureti ile beraber alakalı idareye başvurur:

a) Sanayi sicil belgesi.
b) Onaylanmış kuruluşça tertip edilen uygunluk belgesi yahut raporu.
c) AB uygunluk beyanı.
ç) Garanti belgesi.

d) AB uygunluk beyanı ve garanti belgesini imzalayan yetkiliye ait imza sirküleri.
e) TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi.
f) Montaj işçiliği bedeli de dâhil olmak üzere her bir birim asansör bedelini içerecek biçimde asansör yaptırıcısına kesilen fatura.
g) Tescil evvelsi ilk periyodik kontrol raporu.
(3) İkinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen faturada asansörün beyan yükü, beyan hızı, durak sayısı ve tahrik türü anlaşılır olacak biçimde belirtilir. Pek çok asansör montaj işi ile alakalı olarak birbirinden farklı her asansör için birinci cümlede belirtilen hususların söz konusu faturada bunun yanısıra yer alması gerekir. 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Yasasına ve bu fıkrada belirtilen gerekliliklere uygun olacak biçimde tertip edilen fatura haricinde hiçbir belge, alakalı idare tarafından tescil aşamasında kabul edilmez.

(4) Okullara yahut kamu kurum ve kuruluşlarına bağış amaçlı yapılan asansörlerin bu amaçla yapıldığının resmî bir belge ile alakalı idareye ispatlanması durumunda ikinci fıkranın (f) bendinde belirtilen fatura asansör tescili için aranmaz.

(5) Tescil aşamasından evvel asansör yaptırıcısı tarafından Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğine göre ilk periyodik kontrolü yaptırılmayan ve yeşil renkli bilgi etiketi iliştirilmeyen asansör, alakalı idare tarafından tescil edilmez.

(6) Uygun görülen tescil başvurusu neticesinde, Ek-1’de yer alan içeriğe uygun olacak biçimde onaylı tescil belgesi alakalı idare tarafından düzenlenir ve asansör monte edene sunulur.

(7) Alakalı idare, tescil başvurusunda ikinci fıkrada istenen belgelerin haricinde asansör monte edenden herhangi bir belge talebinde bulunamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bakım, Bakımın Kapsamı ve Bakımla Alakalı Diğer Hususlar

Bakım

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik içerisinde yer alan asansörün bakımı, bina sorumlusunun bakım sözleşmesi imzaladığı asansör monte eden yahut onun yetkili servisi tarafından yapılır. Yapı kullanma izin belgesi alan ve amacına uygun olacak biçimde ilk kez kullanıma açılan binada/yapıda yasal olarak bina sorumlusu atanana kadar asansör yaptırıcısı ile asansör monte eden yahut onun yetkili servisi arasında bakım sözleşmesi yapılır.

(2) Bakım sözleşmesinin pek çok asansörü kapsaması durumunda, bakım hizmeti sunulacak her bir asansöre ait asansör kimlik numarası ve asansörün açık adresi bu sözleşmede belirtilir.

(3) Piyasaya arz edilen asansörün beyan yükü, beyan hızı, tahrik türü, motor seri numarası ve gücü, halat ve/yahut zincirler ile tip kontrol belgesi gerektiren aksam ve parçaların teknik donanımlari, tesis planları ve elektrik devre şemaları ile asansör periyodik kontrol sonuçları ve kazaların kayıt edileceği asansör kayıt defteri, söz konusu asansörü piyasaya arz eden asansör monte eden tarafından sağlanır. Bunun yanısıra asansörün kimlik numarası, piyasaya arz tarihi ve tescil tarihi asansör kayıt defterinde belirtilir. Asansör kayıt defterinin bitmesi durumunda, yeni defter bina sorumlusuyla bakım sözleşmesi imzalayan asansör monte eden yahut onun yetkili servisi tarafından temin edilir. Biten kayıt defteri, bina sorumlusu tarafından asansörün kullanım ömrü süresince muhafaza edilir. Kayıt defteri ile alakalı tüm gereklilikler halen kullanımda olan bütün asansörler için de geçerlidir.

(4) Asansör bakım, onarım ve servis hizmeti daha sonra oluşan atığın bertaraf edilmesi 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Yasasına uygun olarak yapılır.

(5) Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) içerisinde piyasaya arz edilen yahut kullanımda olan asansör/asansörler için yapılacak olan bakım sözleşmesinde/sözleşmelerinde, o asansöre/asansörlere yönelik herhangi bir cihaz yahut şifreleme gibi yöntemlerle engelleme yahut kısıtlama yapılıp yapılmadığına dair balakanın yer alması asansör monte eden yahut onun yetkili servisi tarafından sağlanır.

Bakımın kapsamı

MADDE 9 – (1) Asansörün, asansörü oluşturan tüm aksam ve parçaların bakımı asansör monte eden tarafından hazırlanmış olan bakım kılavuzunda yer alan talimatlara ve güncel TS EN 13015: Asansör ve Yürüyen Merdivenlerin Bakımı, Bakım Talimatları İçin Kurallar standardında belirtilen gerekliliklere göre yapılır.

(2) Bu Yönetmeliğe göre bakım;

a) Yağlama ve temizlemeyi,
b) Kontrolleri,
c) Kurtarma çalışmalarını,
ç) Ayarlama işlemlerini,

d) Kullanıma yahut yıpranmaya bağlı olarak meydana gelebilen bileşen onarımını yahut değişimini,
kapsar.

(3) Bu Yönetmeliğe göre bakım;

a) Asansörün yerinin değiştirilmesini,
b) Tahrik ünitesi, askı sistemi, taşıyıcı/kabin, durak kapısı ve/yahut asansör güvenlik aksamlarının değişimini,
c) Asansör kumanda sisteminde yapılan değişiklikleri,
ç) İtfaiye tarafından yapılan kurtarma çalışmalarını,

d) Asansör kuyusunun dış bölümlerinin temizlenmesini,
e) Taşıyıcı/kabin iç kısmının temizlenmesini,
kapsamaz.

(4) 15/8/2004 tarihinden evvel monte edilen ve alakalı mevzuata göre alakalı idare tarafından kayıt altına alınan asansörün beyan yükünde ve/yahut beyan hızında ve/yahut seyir mesafesinde değişiklik yapılması halinde, bu asansörde, güncel TS EN 81-80 standardı gereklilikleri esas alınır.

(5) 15/8/2004 ile 1/9/2017 tarihleri arasında piyasaya arz edilen ve alakalı mevzuata göre alakalı idare tarafından kayıt altına alınan asansörün beyan yükünde ve/yahut beyan hızında ve/yahut seyir mesafesinde değişiklik yapılması halinde, bu asansörde, ilk defa piyasaya arz edildiği tarihte yürürlükte yer alan uyumlaştırılmış herkes tarafından bilinen gereklilikleri esas alınır.

(6) Üçüncü fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan ve bakım çalışması olarak değerlendirilmeyen asansöre ait değişiklikler, asansör monte eden tarafından yerine getirilir. Bu değişikliklerin alakalı mevzuatına ve/yahut standardına uygun yapılıp yapılmadığına dair sorumluluk, söz konusu değişiklikleri yapan asansör monte edendedir. Bu değişiklikleri yapmak üzere asansör monte eden adına hareket eden montaj elemanının ve/yahut teknik bakım ve onarım personelinin, bu Yönetmelikte ve/yahut alakalı mevzuatta belirtilen yeterlilik belgesine sahip olması gerekir.

(7) Dördüncü ve beşinci fıkrada belirtilen durumlarda asansör monte eden tarafından asansör uygulama projesi hazırlanır/hazırlatılır ve ruhsat makamının onayına sunulur. Ruhsat makamı tarafından onaylanan asansör uygulama projesine uygun olacak biçimde beyan yükünde ve/yahut beyan hızında ve/yahut seyir mesafesinde değişiklik yapılan asansörün tescili için asansör monte eden tarafından yeşil renkli bilgi etiketine esas periyodik kontrol raporuyla beraber altmış gün içerisinde alakalı idareye başvurulur. Asansörün tescil belgesi, Ek-2’de yer alan içeriğe uygun olacak biçimde alakalı idare tarafından düzenlenir ve asansör monte edene sunulur.

Bakımla alakalı diğer hususlar

MADDE 10 – (1) Bina sorumlusu ile sözleşme imzalayan asansör monte eden yahut onun yetkili servisi, güvenli kullanım için söz konusu asansörü oluşturan aksam ve parçaları da içerecek biçimde bir bütün olarak gerekli koşulları sağlayıp sağlamadığına ilişkin durum tespit raporu hazırlar ve bina sorumlusuna iletir. Durum tespit raporu asansör monte edenin piyasaya arz ettiği ve bakım sözleşmesi yaptığı asansör için hazırlanmaz.

(2) Asansör monte eden yahut onun yetkili servisince her bakımda yapılan işlemler güncel TS EN 13015: Asansör ve Yürüyen Merdivenlerin Bakımı, Bakım Talimatları İçin Kurallar standardındaki gereklilikleri de içerecek biçimde hazırlanmış olan bakım föyü ile kayıt altına alınır ve bir nüshası bina sorumlusuna teslim edilir, bir nüshası da kendisi tarafından muhafaza edilir ve talep edilmesi durumunda Bakanlığa ve diğer alakalılere sunulur.

(3) Bina sorumlusu bakım föylerini asansörün makina yahut makara dairesinde yahut binaya/yapıya ait yönetim bürosunda kalıcı olarak muhafaza eder.

(4) Asansör monte eden yahut onun yetkili servisi, insan can ve mal güvenliği yönünden asansörün risk taşıması durumunda bina sorumlusunu yazılı olarak bilgilendirir. Bina sorumlusu asansör monte eden yahut onun yetkili servisi vasıtasıyla asansörün güvenli hale getirilmesini sağlamakla yükümlüdür.

(5) Asansör monte eden yahut onun yetkili servisi, asansörde yapılan aksam ve parça değişiklikleri ile bildirilen kazaları asansör kayıt defterine işler.

(6) Bakım sözleşmesi yapıldıktan sonra asansör monte eden yahut onun yetkili servisi, yapıdaki/yapıdaki asansör sayısı dikkate alınarak bina sorumlusunun belirleyeceği sayıda insana acil durumlarda kurtarma çalışması hakkında yılda en az bir defa eğitim verir. Eğitim, yetkili servis teknik bakım ve onarım personeli tarafından verilir. Verilen bu eğitim yetkili servis teknik sorumlusu ve eğitimi veren kişi tarafından imzalanan bir tutanakla kayıt altına alınır ve tutanağın bir sureti bina sorumlusuna iletilir. Bina sorumlusu, eğitim alan kişi/bireylerin değişmesi halinde yeni kişi/bireylere eğitim verilmesini sağlar. Kurtarma talimatının, kurtarma çalışmasını yapacak kişi/bireylerin kolaylıkla görebilecekleri yerlerde muhafaza edilmesi ve amacına uygun hazırlanmış olması gerekir.

(7) Asansör monte eden, piyasaya arz ettiği her tip ve özellikteki asansör için yedek aksam ve parçayı en az üç yıl süreyle elde etmekle yükümlüdür.

(8) Asansör monte eden, kendisi tarafından piyasaya arz edilen asansöre bakım, onarım ve servis hizmeti veren bir başka asansör monte edenin yahut onun yetkili servisinin yahut bina sorumlusunun, yedek aksam yahut parça ile asansörde bakım yapmayı mümkün kılacak her türlü cihaz ve donanım talebini normal piyasa koşullarında sağlamak zorundadır.

(9) Bakım, onarım, arıza giderme ve periyodik kontrol faaliyetleri yürütülürken gerekli iş sağlığı ve güvenliği önlemleri 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve alakalı mevzuat hükümleri doğrultusunda bina sorumlusu ile bakım sözleşmesi imzalayan asansör monte eden yahut onun yetkili servisince alınır.

(10) Bakım anında, bakım ve onarım işlerinden kaynaklı nedenlerle gerek teknik bakım ve onarım personelinin gerekse bakımla ilgisi bulunmayan kişi/bireylerin yaralanmasına yahut ölümüne neden olabilecek ihmallere dair sorumluluk, bina sorumlusunun bakım sözleşmesi imzaladığı asansör monte eden yahut onun yetkili servisindedir.

(11) Periyodik kontrol neticesinde güvensiz olarak tanımlanan ve kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilen asansöre; kusurlu, hafif kusurlu yahut kusursuz hale getirilinceye kadar bakım hizmeti sunulamaz. Güvensiz olma durumundan, kusurlu duruma geçen ve periyodik kontrol tarihi başlangıç kabul edilerek yüz yirmi gün içerisinde hafif kusurlu yahut kusursuz hale getirilmeyen asansöre de söz konusu sürenin sonlandığı zaman saygınlığıyla bakım hizmeti sunulamaz. Asansör monte eden yahut onun yetkili servisi bu süre zarfında bina sorumlusundan aylık bakım ücreti talebinde bulunamaz.

(12) Asansör monte eden yahut onun yetkili servisi; bakım, onarım, arıza giderme ve periyodik kontrol faaliyetleri yürütülürken görevlendireceği teknik bakım ve onarım personeline ilişkin tanımlayıcı tüm bilgilerin bakım sözleşmesinde yer almasını sağlar. Teknik bakım ve onarım personeline ilişkin değişiklik olması halinde, bu değişikliğe dair balakanın de söz konusu bakım sözleşmesinde yer alması alakalı asansör monte eden yahut onun yetkili servisince sağlanır.

(13) Bina sorumlusu tarafından, bakım sözleşmesi yapılan asansör monte eden yahut onun yetkili servisinin haricindeki üçüncü tarafların asansöre müdahalesine izin verilmez. Birinci cümlede belirtilen hüküm periyodik kontrol neticesinde gerçekleştirilecek olan iyileştirme faaliyetleri ile 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen işlemler içerisinde bina sorumlusunca tercih edilen ve sözleşme imzalanan asansör monte edenin yahut onun yetkili servisinin çalışmalarını kapsamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Garanti Belgesi, Satış Sonrası Hizmetler ve

Yetkili Servis ile Alakalı Şartlar

Garanti belgesi

MADDE 11 – (1) Asansör monte eden piyasaya arz ettiği asansöre ilişkin olarak Ek-3’te yer alan içeriğe uygun olacak biçimde garanti belgesini düzenlemek zorundadır.

(2) Asansör monte eden tarafından piyasaya arz edilen her asansör, piyasaya arz edildiği tarih saygınlığıyla en az üç yıl süre ile garanti edilir.

(3) Garanti zamanı süresince, o asansörü piyasaya arz eden asansör monte eden yahut onun yetkili servisi tarafından asansörde değiştirilecek olan aksam yahut parça, söz konusu değişimin yapıldığı tarih saygınlığıyla en az iki yıl süre ile garanti edilir.

(4) Garanti zamanı biten asansörde değiştirilen aksam yahut parça, bu aksamı/parçayı imal eden yahut ticari bir faaliyet yoluyla bedelli/bedelsiz olarak kullanımı için bina sorumlusuna sağlayan iktisadi işletmeci tarafından en az iki yıl süre ile garanti edilir. İktisadi işletmeci, Ek-3’te yer alan içeriğe uygun olacak biçimde garanti belgesini düzenlemek ve bina sorumlusuna sunmak zorundadır.

(5) Garanti belgesinde tanımlanacak olan azami tamir zamanı on beş günden çok olamaz.

(6) Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) içerisinde piyasaya arz edilen her asansöre yönelik garanti zamanı süresince sunulacak olan bakım hizmeti, bina sorumlusunun başka bir asansör monte eden yahut onun yetkili servisi ile sözleşme imzalayacağını beyan etmemesi durumunda, o asansörü piyasaya arz eden asansör monte eden yahut onun yetkili servisi tarafından verilir.

(7) Bina sorumlusunun garanti zamanı içerisinde bir başka asansör monte eden yahut onun yetkili servisi ile bakım sözleşmesi imzalaması, o asansörü piyasaya arz eden asansör monte edenin garanti ile alakalı yükümlülüklerini yokeder.

(8) Asansörün arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti zamanıne eklenir.

Satış sonrası hizmetler

MADDE 12 – (1) Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) içerisinde piyasaya arz edilen ve garanti edilen her asansöre yönelik garanti içerisinde yürütülecek olan satış sonrası bakım, onarım ve servis hizmetleri, o asansörü piyasaya arz eden asansör monte eden yahut onun yetkili servisi tarafından yerine getirilir.

(2) Garanti içerisinde satış sonrası hizmetlerin tam ve eksiksiz yerine getirilebilmesi maksadıyla, bu Yönetmelikte belirlenmiş olan asgari kriterler çerçevesinde en az bir yetkili servis istasyonu asansör monte edenin bünyesinde kurulur.

(3) Faaliyet ana merkezinin yer aldığı coğrafi bölgenin haricinde piyasaya arz edilen ve garanti edilen her asansöre yönelik satış sonrası hizmetler, asansör monte eden tarafından yerine getirilir. Asansörün piyasaya arz edildiği coğrafi bölgede, en az bir yetkili servis istasyonu bölge servisi olarak asansör monte eden tarafından kurulur yahut bu Yönetmelik şartlarını sağlayan herhangi bir asansör monte eden yahut onun yetkili servisiyle bölge servisi olarak yetkili servis sözleşmesi yapılır. Lakin asansörün piyasaya arz edildiği farklı coğrafi bölge şehrinin, asansör monte edenin faaliyet merkezini bulunduran alakalı coğrafi bölge şehrine sınır yahut komşu şehir olması durumunda, asansör monte eden tarafından bu şehirde bunun yanısıra bölge servisinin kurulmasına yahut bölge servisi sözleşmesi yapılmasına gerek duyulmaz.

(4) Asansör monte eden piyasaya arz ettiği her asansör için yeterli sayıda teknik personeli istihdam etmek ve yedek parça stokunu bulundurmak suretiyle bakım, onarım ve servis hizmetini sunmak zorundadır.

(5) Bina sorumlusunun garanti içerisinde yer alan asansördeki ayıplı durumlar için yapacağı ücretsiz onarım talebi, garanti belgesinde belirtilen azami tamir zamanı içinde asansör monte eden yahut onun yetkili servisi tarafından yerine getirilir.

Yetkili servis ile alakalı şartlar

MADDE 13 – (1) Yetkili servis merkez, bölge ve şube olarak yapılandırılır. Asansör monte eden kendi bünyesinde en az bir merkez servisini kurmak zorundadır. Asansör monte edenin kendi bünyesinde kurduğu merkez servisinin ve sözleşme imzaladığı bölge servisinin, TS 12255:Yetkili Servisler-Asansör Bakım Servisleri İçin Kurallar standardı içerisinde TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olması zorunludur. Lakin bölge servisinin asansör monte edenin kendi bünyesinde kurulması halinde, merkez ve bölge servisi aynı TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinde tanımlanır. Yetkili servis faaliyetleri içerisinde yedek parça ve malzeme stoku, satışı ile aksamlara yönelik bakım ve onarım işi için tahsis edilen kapalı iş alanlarının TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinde şube olarak tanımlanması ve alakalı herkes tarafından bilinen şartlarını sağlaması gerekir.

(2) Yetkili servis merkezinin yahut bölgesinin bünyesinde, en az bir servis teknik sorumlusunun, en az iki teknik bakım ve onarım personelinin ve en az bir idari personelin tam zamanlı olarak istihdam edilmesi zorunludur. Bunun yanısıra şube personeli de merkeze yahut bölgeye bağlı olmak üzere tam zamanlı olarak istihdam edilir.

(3) Yetkili servis merkezinde yahut bölgesinde ikinci fıkraya göre asgari şartlarda istihdam edilmesi zorunlu olan personelin kendi isteği ile işten ayrılması durumunda, işten ayrılan personelin yerine 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununda belirtilen fesih zamanı sonu saygınlığıyla yeni personelin tam zamanlı olarak istihdam edilmesi zorunludur. Bunun yanısıra işveren statüsündeki yetkili servisin, zamanınin bitiminden evvel söz konusu personel ile yapmış olduğu iş sözleşmesini tek taraflı olarak fesih etmesi durumunda ise yeni personelin fesih tarihi saygınlığıyla en çok on beş gün içerisinde kendi bünyesinde istihdam edilmesi gerekir.

(4) Servis teknik sorumlusunun, makina yahut elektrik yahut elektronik yahut elektrik-elektronik yahut elektronik ve haberleşme yahut mekatronik alanlarında mühendislik/teknoloji fakültelerinin birinden mezun olması gerekir. Tam zamanlı olarak istihdam edilen servis teknik sorumlusu, bir başka yetkili serviste yahut değişik bir iş alanında faaliyet gösteren işveren bünyesinde hizmet sunamaz yahut istihdam edilemez.

(5) Teknik bakım ve onarım personelinin;

a) Endüstri iş liselerinin asansör, elektrik, elektrik tesisatçılığı, elektromekanik taşıyıcılar, elektronik, endüstriyel elektronik, endüstriyel otomasyon teknolojileri, endüstriyel otomasyon teknolojisi, elektrik-elektronik teknolojisi, makine yahut mekatronik bölümlerinden mezun olmaları yahut,
b) Endüstri iş liselerinin bu fıkranın (a) bendinde belirtilen bölümlerinin herhangi birisinden mezun olmamaları hâlinde 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı İşi Eğitim Kanunu içerisinde asansör bakım ve onarımı hakkında ustalık belgesine sahip olmaları yahut,
c) İş yüksekokullarının makine, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, mekatronik yahut elektromekanik taşıyıcılar bölümlerinden mezun olmaları yahut,
ç) Bu fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şartları sağlayan kişinin/bireylerin haricinde teknik bakım ve onarım personeli olarak istihdam edilen kişinin/bireylerin asansör bakım ve onarımı hakkında işi yeterlilik belgesine sahip olması,

gerekir.

(6) Yetkili servis sözleşmesi noter huzurunda yapılır ve iki yılda bir yenilenir.

(7) Yetkili servis sözleşmesinin kapsamı, asansör monte edenin vereceği yetki ve sorumluluklar çerçevesinde belirlenir.

(8) Yetkili servis sözleşmesi asansörlerde bakım, onarım ve servis hizmetlerine ilişkin detayları içermek zorundadır. Asansör montajı ve 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen konular sözleşme kapsamının haricinde tutulur.

(9) Bakım hizmeti sunulurken asansöre verilebilecek hasarlara ve kazalara ilişkin yetkiyi veren asansör monte edenin de müteselsilen sorumlu olacağı yetkili servis sözleşmesinde belirtilir.

(10) Bölge servisi olarak sözleşme imzalanan yetkili servisin TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinde, yetkiyi veren asansör monte edenin unvanı ve markasına ilişkin bilgiler yer alır.

(11) Asansör monte eden, bölge servisi olarak sözleşme imzalayacağı yetkili servis personelinin eğitimini sağlar ve bu hususta hazırlanmış olan her türlü bilgi ve belgenin dokümantasyonunu oluşturarak muhafaza eder.

(12) Yetkili servis kendisi tarafından asansöre verilen bakım, onarım ve servis hizmeti ile alakalı olarak işi hata ve/yahut ihmaller sebebiyle bina sorumlusunun ve diğer üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek zarar ve ziyan isteklerini karşılamak üzere en az 500.000 TL tutarında işi sorumluluk sigortasını yaptırır. Bir sonraki yıl için geçerli sayılacak olan işi sorumluluk sigortasının değeri, 213 sayılı Kanun hükümleri uyarınca o yıl tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranı kadar arttırılır.

(13) TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi için Türk Standardları Enstitüsüne yapılan başvurularda, alakalı herkes tarafından bilinen şartları ile beraber bu maddede belirtilen gereklilikler de aranır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Bina Sorumlusunun Yükümlülükleri ve Hizmet Denetimi

Bina sorumlusunun yükümlülükleri

MADDE 14 – (1) Bina sorumlusu, asansörün güvenli bir biçimde çalışmasını sağlamak üzere bakımını yaptırmaktan ve bakım ücretinin ödenmesinden sorumludur.

(2) Bina sorumlusu, engellilerin ulaşabilirliği için asansörün güvenli bir biçimde devamlı olarak çalıştırılmasını sağlar. Kamuya açık alanlarla alakalı olarak birinci cümlede belirtilen konuya ilişkin şikâyetler ilgisi sebebiyle Valilik bünyesinde yer alan ulaşabilirlik izleme ve denetleme komisyonuna, konutlarla/meskenlerle alakalı şikâyetler ise konutun/meskenin bağlı yer aldığı alakalı idaresine iletilir.

(3) Bina sorumlusu, asansörle alakalı herhangi bir tehlikeli durumu bakım sözleşmesi imzalanan asansör monte eden yahut onun yetkili servisine iletir ve söz konusu asansöre, asansör monte eden yahut onun yetkili servisi tarafından müdahale edilene kadar gerekli güvenlik tedbirini alır.

Hizmet denetimi

MADDE 15 – (1) Asansör monte eden tarafından garanti ile alakalı şartların ve satış sonrası hizmetlerin sağlanıp sağlanmadığı, bu Yönetmelik ile belirlenmiş olan kriterlere uygun bakım, onarım ve servis hizmetinin asansör monte eden yahut onun yetkili servisince sunulup sunulmadığına dair hizmet denetimi, Bakanlık tarafından yapılır.

(2) Bina sorumlusunun bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülükleri yerine getirip getirmediğine ilişkin denetim Bakanlık tarafından yapılır.

ALTINCI BÖLÜM

Mevcut Asansörün Güvenlik Seviyesinin Arttırılması

Mevcut asansörün güvenlik seviyesinin arttırılması

MADDE 16 – (1) Mevcut asansörün güvenlik seviyesi, Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) içerisinde monte edilmiş olan asansörün güvenlik seviyesine yakın eş değer bir seviyeye getirilerek arttırılır.

(2) Mevcut asansörün güvenlik seviyesinin arttırılmasına yönelik yürütülecek işlemlerde, Ek-4’te yer alan ve TS EN 81-80 standardında belirtilen tehlikeli durumlar ve söz konusu tehlikeli durumlara ilişkin bahsi geçen herkes tarafından bilinen ile atıf yapılan çözüm önerileri esas alınır.

(3) Mevcut asansör için belirtilen tehlikeli durumlar, TS EN 81-80 standardına uygun olacak biçimde Bakanlık tarafından yayımlanan mevzuat ekindeki asansör periyodik kontrol listelerinde tanımlanır.

(4) Mevcut asansörün güvenlik seviyesinin arttırılmasına dair sorumluluk, bina sorumlusuna aittir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Değişik ve Son Hükümler

İdari yaptırımlar

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmeliğe aykırı hareket eden asansör monte eden yahut onun yetkili servisine, bina sorumlusuna yahut kat maliklerine ve asansör yaptırıcısına 1705 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde öngörülen idari para cezası uygulanır. Lakin bina sorumlusuna yahut kat maliklerine geçici 1 inci maddede belirtilen tescil işlemini yaptırmadığından dolayı birinci cümlede ifade edilen idari para cezası uygulanmaz.

(2) Bu Yönetmeliğe göre garanti belgesi düzenlenmesi ve/yahut 7 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen tescil belgesi alınması şartını sağlamayan asansör monte edene, 4703 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde öngörülen idari para cezası uygulanır.

(3) Bu Yönetmeliğe göre satış sonrası hizmetlere ilişkin şartları sağlamayan asansör monte eden yahut onun yetkili servisine, 1705 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde öngörülen idari para cezası uygulanır.

(4) İdari para cezası, ceza kararının alakalıye tebliğinden bu yana bir ay içerisinde ödenir.

Atıflar

MADDE 18 – (1) 24/6/2015 tarihli ve 29396 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliğine yapılan bütün atıflar, bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 19 – (1) 24/6/2015 tarihli ve 29396 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Kayıt altına alınmamış asansörün tescili

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğe göre TS EN 81-80 standardı esas alınarak güvenlik seviyesi artırılan mevcut asansör yahut 15/8/2004-24/6/2015 tarihleri arasında piyasaya arz edilmesine rağmen kayıt altına alınmamış olan asansör, bir defaya mahsus olmak üzere alakalı idare tarafından tescil edilir. Bina sorumlusu:

a) Mevcut asansörün güvenlik seviyesinin TS EN 81-80 standardına göre artırıldığını ispatlayacak olan yeşil yahut mavi renkli bilgi etiketine esas periyodik kontrol raporuyla, bir sonraki periyodik kontrol tarihine kadar alakalı idareye başvurur.
b) 15/8/2004-24/6/2015 tarihleri arasında piyasaya arz edilmesine rağmen kayıt altına alınmamış olan asansöre ait yeşil yahut mavi renkli bilgi etiketine esas periyodik kontrol raporuyla, bir sonraki periyodik kontrol tarihine kadar alakalı idareye başvurur.
(2) Asansörün tescil belgesi, Ek-5’te yer alan içeriğe uygun olacak biçimde alakalı idare tarafından düzenlenir ve bina sorumlusuna sunulur.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmeliğin;

a) 13 üncü maddesinin on ikinci fıkrası yayımı tarihinden on iki ay sonra,
b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Asansör periyodik kontrol YÖNETMELİĞİ mevzuat

Asansör periyodik kontrol YÖNETMELİĞİ 2020

Asansör İŞLETME ve bakım YÖNETMELİĞİ pdf

Asansör bakımı kaç ayda bir yapılır

asansör yönetmeliği (2014/33/ab)

Asansör Periyodik Kontrol YÖNETMELİĞİ

Asansör periyodik kontrol YÖNETMELİĞİ pdf

Asansör İŞLETME ve bakım YÖNETMELİĞİ mevzuat

Ürün ve hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için, Hemen Arayın! (0533) 403 93 39

Copyright © 2020. Her Hakkı Saklıdır. Aylift Asansör. Gaziantep Web Tasarım
Top